Výrobcovia / značky
Akciové ponuky
 Sennheiser HD 650
290,83 € bez DPH 349,- € s DPH
Odporúčame
  
Novinky
Klipsch HP-1

Slúchadlá Klipsch HP-1 ANC používajú technológiu  Sony ANC a disponujú kufríkom  s prispôsobiteľným úložiskom, výdržou  30 hodín a technológiou  Bluetooth 5.0. Jedná sa o bezdrôtový, ľahký dizajn  s potlačením šumu pomocou  dvojitého mikrofónu s „ultra plyšovými“  náušníkmi z pamäťovej peny a režimom  priehľadnosti.  FlightCase je dodávaný s  vreckami pre základné potreby a pohodlné  nabíjanie.

viac
Klipsch The Sixes

The Sixes je neuveriteľne  všestranný zvukový systém. Schopný sa pripojiť priamo  k gramofónu, televízoru,  počítaču aleboBluetooth ®  prístroju - tieto reproduktory  poskytujú úžasnu akustiku bez  ohľadu na to, z akého zdroja. Vlastnosti: 1 x pár RCA vstupov s úrovňou    phono s prepínačompre  všestrannosť Phono / Line  vstup (Phono Pre-amp s uzemňovacou svorkou). Bezdrôtová technológia  Bluetooth ®. 1 x 3,5 mm konektor. 1 x Digitálny optickývstup. 1 x USB pre digitálny zvuk z     PC alebo Mac. Jednoduchý RCA line výstup    prepripojenie k subwooferu.

viac
Sonoro Relax

Systém s 360o zvukom, WiFi, Multiroom, DLNA, UPnP, Bluetooth®, automaticky stmievaný display, internet / FM / DAB+ rádio, Spotify Connect, Aux-in, USB playback s nabíjaním, výstup na slúchadlá, funkcia budíka x 2, aplikovaná...

viac

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

 • Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo  a v súlade so smernicou GDPR
 • V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
 • Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
 • Všetci pracovníci ds audio s r.o., ktorí prídu do styku s vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi , ako aj smernicoi GDPR .
 • Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky.
 • Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami, stačí ich vypnúť v nastavení vášho konta, prípadne nás o tejto skutočnosti stačí informovať e-mailom.
 • Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie vami vloženého príspevku alebo všetkých vložených príspevkov z vášho konta e-mailom.
 • Takisto nás môžete kedykoľvek požiadať o zmazanie vášho konta a histórie objednávok e-mailom, písomne alebo osobnou návštevou.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

 

K osobným údajom, ktoré nám poskytujete za účelom nákupu majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania osobných údajov. Väčšinu spracovateľských operácií zabezpečujeme sami. Naša firma neposkytuje Vaše osobné údaje tretím stranám pre účely marketingu.

K Vašim osobným údajom majú prístup aj nasledovné spoločnosti, ktoré vykonávajú svoju činnosť v zmysle zákona o GDPR:

 • Packeta Courier Service spol. s.r.o.-  kuriérske a doručovacie služby 
 • Slovenská Pošta.-  kuriérske a doručovacie služby 
 • Slovac Parcel Service s.r.o.   - kuriérske a doručovacie služby
 • All4Net s.r.o. – Skladová a účtovná aplikácia
 • Taxiss s.r.o,  - Naša účtovnícka firma

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu audio store.sk

ds audio s r.o.
Lesná 11

900 31 Stupava

IČO: 36843792
IČ DPH: SK2022457646

Zásielková a balíková služba

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1

IČO: 36631124

 

Kuriérska služba 
Slovak Parcel Service, s.r.o.
Senecká cesta 1
900 28 Ivánka pri Dunaji
Slovenská Republika
IČO: 26054241

 

Kuriérska služba 

Packeta Courier Service s.r.o.

Kopčianska 2988/92 

83106 Bratislava

Slovenská Republika
IČO: 35825456

 

Kuriérska služba 

Packeta baliková služba

Sliačska 1/D

831 02 Bratislava – Nové Mesto

Slovenská Republika
IČO: 48136999

 

Taxiss s.r.o.

Malé némestie 18

90101 Malacky

Slovenská Republika
IČO: 34152288 Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, dobierková suma.

 

 

Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

Návštevník ktorý vyplní formulár na stránke, súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Pri prehliadaní webových stránok sa zaznamenáva vaša IP adresa, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako oprávnený záujem správcu. Používanie súborov cookie môžete vo svojom prehliadači zakázať.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Ak si myslíte, že vaše údaje spracovávame v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: audiostore@audiostore.sk  alebo na tel. číslo 0905 623 969

 

1. Právo na informácie

Naša spoločnosť poskytne dotknutej osobe pri spracúvaní osobných údajov nasledovné informácie:

a) údaje o našej spoločnosti

b) kontaktné údaje na osobu zodpovednú za dodržiavanie predpisov GDPR

c) účely spracúvania

d) právny základ spracúvania

e) ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, oprávnené záujmy, ktoré sleduje

prevádzkovateľ alebo tretia strana;

f) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;

g) v relevantnom prípade informácia o tom, že naša spoločnosť zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej

krajiny alebo medzinárodnej organizácii

h) doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

i) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej

osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať

proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;

j) ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR,

existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť

spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

k) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

l) informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo

požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné

údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov;

 

2. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

Naša spoločnosť poskytne dotknutej osobe, ak tieto osobné údaje neboli získané od nej, všetky

informácie uvedené v bode 7.1 tejto organizačnej smernice a tiež z akého zdroja pochádzajú osobné

údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Tieto informácie poskytne naša spoločnosť dotknutej osobe v primeranej lehote po získaní osobných

údajov, najneskôr však do jedného mesiaca, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, za ktorých sa

osobné údaje spracúvajú uvedené v článku 14 ods. 3 GDPR

Naša spoločnosť neposkytne dotknutej osobe tieto informácie v prípadoch uvedených v článku 14

ods. 5 GDPR, najmä ak:

a) dotknutá osoba má už dané informácie

b) sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie

c) sa získanie alebo poskytnutie výslovne stanovuje v práve Únie alebo v práve členského štátu,

ktorému prevádzkovateľ podlieha, a v ktorom sa stanovujú primerané opatrenia na ochranu

oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 

3. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

 

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje,

ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom

 

4. Právo na opravu

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne

osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na

doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

5. Právo na vymazanie

 

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných

údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak

je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1

písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené

dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2;

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva

členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods.

1.

 

6. Právo na obmedzenie spracúvania

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto

prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho

prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada

namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba

na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené

dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

7.  Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo

    obmedzením spracúvania

 

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo

vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1

a článku 18, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o

týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

 

8. Právo na prenosnosť údajov

 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v

štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu

prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo

na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a

b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos

osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky

možné.

 

9. Právo namietať

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti

spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e)

alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na

 1. automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú
 2. alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Obchodné podmienky a Ochrana osobných údajov GDPR

Dodanie tovaru

Copyright 2017 - 2024 © Audio store